ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dopravné značky
Výroba dopravných značiek podľa STN 01 8020 a STN EN 12899-1
Na vyrábané dopravné značky, ich nosiče a upínacie prvky máme certifikát zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch vydaný VÚD v Žiline.
Trvalé zvislé dopravné značenie
Dodávka a montáž trvalého zvislého dopravného značenia
Uzávierky a obchádzky
Dodávka, montáž a demontáž dočasného zvislého dopravného
značenia pre čiastočné a úplné uzávierky ciest a vyznačenie
obchádzok
Prenosné dopravné značky
Zapožičanie a prenájom prenosných zvislých dopravných značiek
pre čiastočné a úplné uzávierky ciest a obchádzky
Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre povoľovacie konanie
na použitie trvalého zvislého dopravného značenia a pre čiastočné
a úplné uzávierky ciest a obchádzky, pomoc pri povoľovacom konaní